Zoeken

Privacy

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN NATUURLIJKE PERSONEN

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt, overgedragen en bewaard.

Dit privacybeleid helpt u te begrijpen waarom wij uw gegevens verwerken en in welke omstandigheden wij dit doen.

Het beleid is als volgt opgebouwd:

 • Voorafgaande definities
 • De gegevens
  • Wettelijke basissen
  • Verplichte of facultatieve aard van de gegevensverzameling
  • Soort gegevens
  • Wat de gegevensverwerking mogelijk maakt
  • Overdracht van gegevens
  • Veiligheid
 • Cookies
 • Ingesloten inhoud van andere websites
 • Bewaarperiode
 • Uw rechten
 • Betwisting
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Voorafgaande definities

Om dit privacybeleid perfect te begrijpen, zijn enkele definities nodig. 

Wettelijke basis: De wettelijke basis van een gegevensverwerking is het element dat de verwerking rechtvaardigt. Een gegevensverwerking is alleen wettig wanneer die op een van de zes wettelijke basissen van artikel 6 van de AVG is gebaseerd.

Persoonsgegevens: Persoonsgegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Het gaat niet alleen om uw burgerlijke staat. Het identificatiemiddel kan fysiek zijn (bijv.: een foto) of naar de persoon verwijzen (bijv.: een IP-adres, een persoonlijke code enz.).

Doel: Het doel van een verwerking is de reden waarom de gegevens worden verzameld en verwerkt.

Partner: Wijst op elke entiteit die met het Bedrijf verbonden is en die toegang heeft tot en/of zorgt voor de verwerking van de persoonsgegevens die door het Bedrijf worden verzameld. Het kan gaan om een verwerkingsverantwoordelijke, een verwerker, een medeverwerkingsverantwoordelijke of een gewone dienstverlener. 

Verwerking: Wijst op elke handeling met betrekking tot de persoonsgegevens (bijv.: verzameling, registratie, overdracht enz.).

De gegevens

Wettelijke basissen

De wettelijke basis voor de verwerking is:

 • de contractuele uitvoering met betrekking tot contacten voorafgaand aan de uitvoering van een contract (art. 6, 1°, b, AVG);
 • het gerechtvaardigd belang met betrekking tot de opvolging, de analyse van het publiek en het gebruik van interactieve ruimtes van de website (art. 6, 1°, f, AVG).

Verplichte of facultatieve aard van de gegevensverzameling

De gegevensverzameling is verplicht om te voldoen aan de doelen waarvoor zij worden verwerkt. De verwerking wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om te voldoen aan deze doelen.   

Soort gegevens

 • Contactformulieren: U hebt de mogelijkheid om de formulieren van de website te gebruiken om met ons contact op te nemen. Met deze formulieren kunnen we rechtstreeks bij u gegevens verzamelen. De gegevens verschillen al naargelang het bericht dat u erin plaatst.
 • Publieksstatistieken en -metingen: We registreren het aantal bezoeken op onze website. Dit dient om het publiek te volgen.

Wat de gegevensverwerking mogelijk maakt

De verwerking van uw gegevens maakt het mogelijk om:

 • te antwoorden op de verzoeken die u aan ons richt via de contactformulieren.
 • het publiek te volgen en te analyseren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens kunnen worden overgedragen, met name aan onze onderaannemers en dienstverleners, maar uitsluitend om te voldoen aan de bovenstaande doelen.   

Wij commercialiseren uw persoonsgegevens niet, maar ze kunnen wel door dienstverleners worden verwerkt om de bovenstaande doelen te bereiken.  

Veiligheid

Het Bedrijf ECLISSE FRANCE verbindt zich ertoe om van zijn onderaannemers te eisen dat ze de reglementering met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens naleven.

Bij hun verwerking treffen we alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongemachtigde toegang, publicatie, wijziging of vernietiging. Indien het Bedrijf op de hoogte raakt van een incident dat hun integriteit of vertrouwelijkheid aantast, moet het Bedrijf u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de getroffen corrigerende maatregelen communiceren.

De toegang tot de gegevens van de website eclisse.fr wordt beschermd door https.

Cookies

Om eclisse.fr in de beste omstandigheden te laten werken, moeten we soms gegevensbestanden bewaren op computers, tablets of smartphones. De meeste websites doen hetzelfde.

Wat is een cookie?

Het gaat om een tekstbestand dat uw apparatuur vanzelf bewaart wanneer u onze website bezoekt. Het maakt het mogelijk om uw acties en voorkeuren gedurende een bepaalde periode te onthouden (gebruikersnaam, grootte van tekens en andere weergave-instellingen), zodat u deze informatie niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren wanneer u de website raadpleegt of naar een andere pagina surft.

Hoe gebruiken wij cookies?

Onze cookies hebben verschillende functies. 

- Anonieme statistieken verzamelen om onze website te optimaliseren: dit stelt ons in staat de relevante trefwoorden te kennen, alsook de oorsprong van het verkeer op de website of de populariteit van onze pagina’s.

- Uw voorkeur voor een bepaalde stad bewaren: wanneer u in het deel Commercieel netwerk een zoekopdracht uitvoert door een stad op te geven, wordt deze bewaard zodat wij u deze vraag niet opnieuw moeten stellen.

- Gerichte advertenties weergeven, in de vorm van banners of video’s, wanneer u surft op andere websites die advertentieruimte bevatten waarop wij adverteerder zijn. Wij gebruiken nooit pop-ups of agressieve advertenties, dit om uw rust te bewaren tijdens het surfen op internet.

Wat zijn cookies van derden?

Wij gebruiken transparante pixels voor online advertenties. Dit zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatiecode die hetzelfde doel hebben als cookies, namelijk de website informeren over de navigatie van de gebruiker via versleutelde gegevens in de terminal. In tegenstelling tot cookies die op de harde schijf van de computers van de internetgebruiker worden bewaard, worden “transparante pixels” op een onzichtbare manier vastgelegd op de pagina’s van de website en kunnen ze sociale netwerken informeren over reclame-inhoud die door internetgebruikers wordt gewaardeerd. Wij brengen in geen geval gegevens verzameld door “transparante pixels” en persoonsgegevens van onze internetgebruikers met elkaar in verband.

Als gevolg van toepassingen van derden die in onze website geïntegreerd zijn, kunnen sommige cookies afkomstig zijn van andere entiteiten. Deze functies maken het voor de gebruikers van onze website mogelijk om inhoud te delen, zoals de knoppen “Delen” of “Vind ik leuk” van Facebook, of de knoppen “Twitter”, “+1”, enz. Het sociale netwerk dat een van deze toepassingen aanbiedt, kan u wellicht identificeren dankzij deze knoppen en zijn eigen cookies, zelfs als u deze niet gebruikt hebt tijdens uw bezoek aan onze website, enkel en alleen doordat u beschikt over een account dat u op uw terminal hebt geopend bij het betreffende sociale netwerk. Wij hebben geen enkele controle over het proces dat wordt gebruikt door sociale netwerken om deze gegevens te verzamelen en wij verzoeken u om het privacybeleid van deze laatste te raadplegen.

Hoe kunt u cookies beheren?

U hebt de mogelijkheid om zoals u wilt cookies te beheren en te verwijderen. U kunt alle cookies die al bewaard zijn op uw computer verwijderen en de meeste browsers configureren om deze te blokkeren. In dit geval zult u echter zelf bepaalde voorkeuren moeten aangeven telkens u naar een website gaat, en sommige diensten en functies zijn mogelijk niet beschikbaar.

Bewaarperiode

Gegevens die wij via onze website verzamelen worden gedurende één jaar na hun verzameling bewaard.

Als u een contract hebt afgesloten met ECLISSE FRANCE, zullen uw gegevens tot het einde van het contract worden bewaard en kunnen worden verwerkt.

Als een contractuele garantie de duur van de wettelijke garantie verlengt en u een bijzondere garantie toekent, eindigt het contract wanneer de garantie is verlopen. 

Vervolgens worden ze gearchiveerd gedurende de verjaringstermijnen die zijn vastgesteld door de wetten die onze verhoudingen regelen of door de wetten die ons verplichten om ze te bewaren, met name ten behoeve van elke autoriteit die het recht heeft om ons te vragen ze te bewaren, te verwerken of over te dragen.

Uw rechten

Als u beslist dat u van ons geen reclame meer wenst te ontvangen, kunt u met ons contact opnemen door te schrijven naar de hieronder aangegeven verwerkingsverantwoordelijke.

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als ze daadwerkelijk worden verwerkt, kunt u:

- toegang tot deze gegevens krijgen door hun communicatie en alle beschikbare informatie over hun bron te vragen,

- in geval van een wijziging van het contract, en tenzij de verwerkingsverantwoordelijke u reeds op de hoogte heeft gebracht (die is daartoe verplicht), kunt u alle informatie vragen over de nieuwe doeleinden en de gegevenscategorieën die daarop betrekking hebben en in het bijzonder over de ontvangers, indien die in een land buiten de Europese Unie of binnen een internationale organisatie zijn gevestigd,

- bezwaar maken tegen hun verwerking of een verzoek indien om de gegevens te corrigeren of te verwijderen of om hun verwerking te beperken.

Deze rechten mogen echter geen belemmering vormen voor de uitvoering van het contract, met name wanneer de verwerking van uw gegevens contractueel of wettelijk noodzakelijk of verplicht is.

- U hebt recht op de overdracht van uw digitale gegevens. Dit wil zeggen dat u ze in een gestructureerd formaat kunt ontvangen dat algemeen gebruikt en leesbaar is.

- U kunt ook vragen om uw gegevens rechtstreeks aan een gegevensverwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Al uw verzoeken moeten via deze link naar de hierboven aangegeven gegevensverantwoordelijke worden gestuurd. Ze kunnen in elke vorm, ook digitaal, en over het algemeen in dezelfde vorm als uw aanvraag aan hem worden overgedragen.

De verantwoordelijke moet zo snel mogelijk antwoorden en elke fout, behoudens een betwisting of controle, uiterlijk binnen 72 uur corrigeren. Hij kan alle nodige bewijzen vragen om uzelf te identificeren.

Hij kan uw verzoeken weigeren in de gevallen die in artikel 70-21-I van de wet van 6 januari 1978 worden beschreven of als ze duidelijk onrechtmatig of ongegrond zijn.

Hij moet u in elk geval op de hoogte stellen. Zijn antwoord en zijn tussenkomsten gebeuren zonder dat u de kosten moet dragen, behalve in het geval van een duidelijk ongegrond of onrechtmatig verzoek. In dit geval brengt hij u hiervan op de hoogte en deelt hij de precieze kosten mee.

Betwisting

U kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

- Adres van de GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
contact@apd-gba.be

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Het bedrijf ECLISSE FRANCE vertegenwoordigd door Laurence RENEVOT

Société ECLISSE FRANCE
5 Rue Sainte Anne du Guelen
29000 QUIMPER

Tel.: +33 (0)2 98 90 56 96

E-mailadres: rgpd@eclisse.fr